Search Result of "ความต้องการน้ำ"

About 76 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวและปริมาณความต้องการน้ำในการเพาะปลูกโดยอาศัยแบบจำลอง DNDC และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เครือมาศ สมัครการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:แหล่งน้ำ, ชลประทาน

Resume

Img
Img

ที่มา:the Second Concrete National Conference

หัวเรื่อง:ดรรชนีความเป็นปอซโซลานของเถ้าชานอ้อยและความต้องการน้ำ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การติดตามพลวัตของความต้องการน้ำชลประทานในพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่โดยใช้ข้อมูล MODIS ร่วมกับแบบจำลอง WEAP

ผู้เขียน:Imgปกรณ์ อึ้งชัยพงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ด้านอุทกวิทยาและชลศาสตร์, ระบบภูมิสารสนเทศน์

Resume

Img

Researcher

ดร. บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Groundwater System Analysis

Resume

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาผัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำ ความต้องการน้ำและระบบให้น้ำในการผลิตส้มโอ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปริมาณความต้องการน้ำที่เหมาะสมสำหรับถั่วเขียวพันธุ์ กำแพงแสน 1

ผู้เขียน:Imgพรชัย ภู่พร้อมพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

1234