Search Result of "ความตระหนัก"

About 166 results
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างความตระหนักให้สาธารณชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยการจัดทำสื่อสาธารณะ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภณิดา พวงผกา, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความตระหนักทางคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวิตรี พังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตปริญญาตรี (2014)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
123456789