Search Result of "ความคิดเห็นของผู้ขับขี่"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุก ตั้งแต่สิบล้อขึ้นไป ที่มีต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร

ผู้เขียน:Imgสรรเสริญ กรีอารี

ประธานกรรมการ:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้ขับขี่รถยนต์เกี่ยวกับมาตรการบันทึกคะแนนและการนำไปบังคับใช้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ: ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ

ผู้เขียน:ImgNudchanat CHANWONG

ประธานกรรมการ:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

นาย วิรัช หิรัญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การวางแผนการขนส่ง (Transportation Planning), แบบจำลองการจราจรและขนส่ง (Transportation Planning), วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)

Resume