Search Result of "ความคาดหวัง"

About 288 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย ภาควิชานิทเศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

ความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินทุนพัฒนาคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

ความคาดหวังของชาวต่างชาติที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img

งานวิจัย

ความคาดหวังของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:นายประทีป รูปเหมาะดี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, Imgนายประทีป รูปเหมาะดี

แหล่งทุน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

12345678910...