Search Result of "คลื่นสึนามิ"

About 12 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : สถานภาพของสัตว์น้ำเศรษฐกิจบริเวณป่าชายเลนจังหวัดระนองภายหลังเกิดคลื่นสึนามิ)

ผู้เขียน:Imgภูวดล โดยดี, Imgวียะวัฒน์ ใจตรง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

ป่าชายเลนเป็นสังคมพืชที่พบทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเล ปากอ่าว ลำคลอง ทะเลสาบ และรอบเกาะแก่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึง พบได้ทั้งในเขตร้อน (tropical zone) และบางส่วนของกึ่งเขตร้อน (subtropical zone) (สนิท, 2550; Smith and Smith, 2004) ป่าชายเลนเป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือทำหน้าที่เสมือนสะพานเชื่อมระหว่างระบบนิเวศทางบกและระบบนิเวศทางทะเล ป่าชายเลนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร พื้นที่หลบภัย และเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำหลากหลายชนิด เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา หากป่าชายเลนถูกรบกวนทั้งจากภัยธรรมชาติหรือกิจกรรมของมนุษย์ก็จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายของสัตว์น้ำ

Article Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 4, Issue 1, Jul 08 - Dec 08, Page 98 - 106 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:สถานภาพของสัตว์น้ำเศรษฐกิจบริเวณป่าชายเลน จังหวัดระนองภายหลังเกิดคลื่นสึนามิ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสำรวจส่วนต่อของรอยเลื่อนระนองในทะเลฝั่งอ่าวไทยเพื่อประเมินอันตรายจากแผ่นดินไหว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:JSPS Overseas Research Project

หัวเรื่อง:การประเมินอิทธิพลการรบกวนของตะกอนต่อระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเลเขตร้อน : การพิเคราะห์ผลกระทบของคลื่นสึนามิและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเฉพาะแห่งตามธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตติมา อายุตตะกะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัยคลื่นสึนามิ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเดชา ดวงนามล, Imgนายสหัส ราชเมืองขวาง, Imgนายวิสัย คงแก้ว

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการแพร่กระจายของ Dissolve Oxygen (DO) ในพื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ กรณีศึกษาปากคลองกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

ผู้เขียน:Imgไพโรจน์ แผนสมบูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอัจฉรา ดวงเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสิตางศุ์ พิลัยหล้า

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:การวิจัยเชิงปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเด็กและสันทนาการ การเรียนรู้ธรรมชาติ เพื่อคุณภาพชีวิตในพื้นที่ประสบภัยธรณีพิบัติคลื่นสึนามิ กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

Img

งานวิจัย

โครงพัฒนานักวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์เซียร์ก้า (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:DAAD-SEARCA, German and the Philippines government

ผลลัพธ์:วารสาร (9) ประชุมวิชาการ (11) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

ดร. ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีฟิสิกส์ แผ่นดินไหว การสำรวจรอยเลื่อนมาพลัง การสำรวจปิโตเลียม

Resume