Search Result of "คลอโรฟิลล์ เอ"

About 30 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ที่ระดับผิวน้ำและระดับครึ่งของความลึกบึง และปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ธาตุอาหารและคลอโรฟิลล์-เอ เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgยุพิน เลิศบุรุษ

ประธานกรรมการ:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การกระจายและความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับคลอโรฟิลล์ เอ บริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ด้านการประเมินสถานภาพของสิ่งแวดล้อม, ด้านการเฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี, ด้านความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชทะเล

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, การประเมินสถานภาพยูโทรฟิเคชันและกำลังผลิตของแหล่งน้ำ, การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Resume

Img

Researcher

นางสาว มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากร

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการประมงชายฝั่ง

Resume

12