Search Result of "ครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : การดําเนินงานปีที่ 1

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปีสาขาวิชาธุรกิจศึกษาการดําเนินงานปีที่ 1

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรศึกษาศาสตร์ 5 ปี สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ การดําเนินงานปีที่ 1

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: การดำเนินงานปีที่ 1

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: การดำเนินงานปีที่ 1

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: การดำเนินงานปีที่ 1

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: การดำเนินงานปีที่ 1

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: การดำเนินงานปีที่ 1

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: การดำเนินงานปีที่ 1

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรศึกษาศาสตร์ 5 ปี สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์: การดำเนินงานปีที่ 1

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรศึกษาศาสตร์ 5 ปี สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์: การดำเนินงานปีที่ 1

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรศึกษาศาสตร์ 5 ปี สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์: การดำเนินงานปีที่ 1

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาธุรกิจศึกษา : การดำเนินงานปีที่ 1

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

12