Search Result of "คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาปริมาณกัมมันตรังสีในธรรมชาติ ของRa-226,K-40,และฝุ่นกัมมันตรังสีCs-137ของการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินในระบบนิเวศภาคพื้นดินส่วนของป่าไม้ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว สายใจ พึ่งชมภู

แหล่งทุน:สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติูิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาง พรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume