Search Result of "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์"

About 1049 results
Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประยุกต์นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ในการวางผังภูมิทัศน์เพื่ออนุรักษ์และจัดการพื้นที่ธรรมชาติในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอรเอม ตั้งกิจงามวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:รูปแบบพื้นที่สีเขียวในอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศนิ ลิ้มทองสกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางปาณิทัต รัตนวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ทุนอุดหนุนการทำงานวิจัย)

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร หลักสูตรปรับปรุง 2552

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความต้องการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้านการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมของเจ้าหน้าที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้ต้นไม้ประกอบอาคารจอดรถยนตร์เพื่อลดมลภาวะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการน้ำผิวดินด้วยแนวคิด LID ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงข่ายความสัมพันธ์ทางสภาพแวดล้อม: การก่อเกิดความยั่งยืนของสถานที่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมสำหรับจัดการฐานข้อมูลบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิทาน ทองศาโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมสำหรับจัดการฐานข้อมูลบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิทาน ทองศาโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:รูปแบบทางเดินเท้าที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (โครงการวิจัยเดิม แต่ต่ออายุโครงการวิจัย)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปาณิทัต รัตนวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยานในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาเขตสีเขียว:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน(โครงการต่อเนื่อง)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:ความต้องการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้านการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมของเจ้าหน้าที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวเรื่อง:Examining Presencesช of Place through Three Worldviews

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:โครงข่ายความสัมพันธ์ทางสภาพแวดล้อม: การก่อเกิดความยั่งยืนแห่งสถานที่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

หัวเรื่อง:การใช้เทอร์โมอิเลคทริค(TE)ประกอบหลังคาโลหะผลิตกระแสไฟฟ้า

Img

ที่มา:วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

หัวเรื่อง:การพัฒนาคอนกรีตบล็อกจากเปลือกหอยนางรมเพื่อการลดความร้อนสำหรับอาคารในประเทศไทย

Img

ที่มา:วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

หัวเรื่อง:การใช้เทอร์โมอิเลคทริค(TE)ประกอบหลังคาโลหะผลิตกระแสไฟฟ้า

Img

ที่มา:วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

หัวเรื่อง:การพัฒนาคอนกรีตบล็อกประหยัดพลังงานจากขวดน้ำดื่มพลาสติกเหลือใช้ (PET)

Img

ที่มา:วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

หัวเรื่อง:การพัฒนาคอนกรีตบล็อกจากเปลือกหอยนางรมเพื่อการลดความร้อนสำหรับอาคารในประเทศไทย

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวเรื่อง:การพัฒนาคอนกรีตบล็อกประหยัดพลังงานจากขวดน้ำดื่มพลาสติกเหลือใช้ (PET)

12345678910...