Search Result of "คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์"

About 1316 results
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ความต้องการศึกาต่อ และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตและศึกษาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์, Imgดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การสำรวจพื้นที่ในภาคตะวันตกเพื่อประกอบการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และการบริการวิชาการด้านการจัดการน้ำโดยชุมชน

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:ศักยภาพและทิศทางในการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. กพส.

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและความต้องการการออกกำลังกายของเยาวชนในจังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดการปัญหาน้ำท่วมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง: กรณีศึกษาวัดบางเลน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิรีรัตน์ เชษฐสุมน, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจความต้องการจำเป็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรวรรณ์ ทองเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. กพส.

หัวเรื่อง:สมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การประสานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสู่ชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. กพส.

หัวเรื่อง:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำเพื่อสุขภาพของชุมชนผู้สูงอายุ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ศักยภาพและทิศทางในการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวอิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียน เขตภาคกลางตะวันตก

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนมอยไทยในสถานศึกษา เขตภาคกลางตะวันตก

หัวหน้าโครงการ:Imgนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียน ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, Imgนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, Imgดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพความต้องการในการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกของภาควิชาครุศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, Imgดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์, Imgนางสาวปาริชาติ จันทร์เพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:โครงการประเมินผลระบบการสอบคัดเลือกนิสิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 5 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลธิดา เหมาเพชร, อาจารย์, Imgดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:เจตคติที่มีต่อวิชาพลศึกษาของนักเรียนโรงคการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2551

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การวิจัยเรื่อง"ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสาตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรวรรณ์ ทองเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

12345678910...