Search Result of "คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"

About 8 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการกำหนดระยะถอยร่นสำหรับชายฝั่งทะเลในประเทศไทย: ด้านวิศวกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หัวเรื่อง:งานศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝั่ง ทรัพยากรสัตว์น้ำ การตกตะกอน การขึ้นลงของน้ำ การเปิดปิดปากระวะ ที่มีผลกระทบจากการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ความเข้าใจของนิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้เขียน:Imgพงศธร เรืองสิยานันท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชารอง:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้เขียน:ImgWarut VISITSILPA

ประธานกรรมการ:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

กรรมการวิชาเอก:ImgOranun Gluntapura

กรรมการวิชารอง:Imgนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img
Img

Researcher

ดร. พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์วิถีชีวิต การจัดการที่ดินในเมืองและชานเมือง การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น, ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน, การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

Resume