Search Result of "ข้าวโพดหวาน"

About 569 results
Img

ที่มา:สัมมนาข้าวโพดหวานครั้งที่ 5 : อุตสาหกรรมข้าวโพดหวานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาและการประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ควบคุมด้วยยีน brittle-1

Img

ที่มา:บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานในเชิงการค้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

Img

ที่มา:บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

Img
Img

การประชุมวิชาการ

พันธุ์ข้าวโพดหวานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1994)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาพันธุ์และการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดเพื่อการค้า (1999)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การปรับปรุงสายพันธุ์แม่ของข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยว 27127 (1996)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

แหล่งทุน:บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด

Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและปริมาณของน้ำตาลและแป้งต่อความหวานของประชากร Recombinant inbred ข้าวโพดหวานเพื่อใช้เป็นพื้นฐานการวางตำแหน่งยีนที่ควบคุมลักษณะคุณภาพ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบปฏิบัิติการตรวจสอบจีโนไทป์แบบประสิทธิภาพสูงในข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา อันอาตม์งาม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...