Search Result of "ข้าวโพดข้าวเหนียว การปรับปรุงพันธุ์"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกยีน Waxy และ Opaque-2 ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว

Img

Researcher

ดร. วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:กากรปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume