Search Result of "ข้าวสังข์หยด"

About 30 results
Img

ที่มา:ภาคเอกชน/กลุ่มผู้ผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ อ.เมือง จ.กระบี่

หัวเรื่อง:การใช้สารสกัดจากรำข้าวสังข์หยดในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบอิมัลชั่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้สารสกัดจากรำข้าวสังข์หยดในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบอิมัลชั่น (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนัยนา รัตนพิบูลย์

แหล่งทุน:ภาคเอกชน/กลุ่มผู้ผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ อ.เมือง จ.กระบี่

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award (2020)

ผลงาน:ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายสำหรับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

นักวิจัย: Imgมณฑกาญจน์ บุญเพิ่มผล Imgดร.ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ยอดนิยม ระดับชมเชย ประเภทภาคโปสเตอร์ (2016)

ผลงาน:การคลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงในสภาพความชื้นสัมพัทธ์แตกต่างกัน

นักวิจัย: Imgนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์ Img คมจักร บริรักษ์

Doner:สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การพัฒนาแป้งข้าวสังข์หยดเพื่อใช้ในการผลิตเค้กเนย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง

ผู้เขียน:Imgน้ำฝน พัฒนาวิบาก

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการผลิตข้าวสังข์หยดภายใต้ระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ผู้เขียน:Imgมณฑิรา อุบลเลิศกุล

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

กรรมการร่วม:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

ดร. จารุพร รักใหม่

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการหมัก, เทคโนโลยีเอนไซม์, เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. หทัยชนก กันตรง

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การอบแห้งด้วยไมโครเวฟสุญญากาศร่วมกับอืนฟราเรด , คุณสมบัติทางความร้อนของอาหาร , กระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์มหภาค, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Resume

12