Search Result of "ข้าวฟ่าง"

About 1122 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36

หัวเรื่อง:การประเมินเบื้องต้นสำหรับข้าวโพดสายพันธุ์แท้ต้านทานต่อเพลี้ยไฟ (Thysanoptera)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:Gibberellic Acid และ Potassium Chlorate ที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสารออกฤทธิ์กำจัดแมลงของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการสลายสารเคมีกำจัดแมลง และควบคุมแมลงศัตรูพืชเพื่อการผลิตข้าวโพดหวานปลอดภัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36

หัวเรื่อง:การคัดเลือกข้าวฟ่างนิ้วมือเบื้องต้น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ดีเด่นสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:การประเมินเบื้องต้นของความเสียหายจากหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดและหนอนเจาะฝักข้าวโพดในข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดด้วยแสงเนียร์อินฟราเรดในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:รูปแบบการกระจายตัวของเพลี้ยไฟข้าวโพด Frankliniella williamsi Hood (Thysanoptera: Thripidae)

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพด ข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ผลของการลดการไถพรวนร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน และการกักเก็บคาร์บอนในดิน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสใบด่างข้าวโพด

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของ Gibberellic Acid และ Potassium Chlorate ที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:Use of Phi057 and Phi112 Markers for QPM Selection.

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:ความสามารถในการเก็บรักษาและองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานที่มีผลมาจากสภาพการเก็บรักษา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:การจำแนกสายพันธุ์เชื้อ Sugarcane mosaic virus สาเหตุโรคใบด่างลายของข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:การจำแนกสายพันะเชื้อ sugarcane mosaic virus สาเหตุโรคใบด่างลายของข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 34

หัวเรื่อง:การจำแนกชนิดและการถ่ายทอดโรคผ่านทางเมล็ดของแบคทีเรียสาเหตุโรคข้าวโพด

12345678910...