Search Result of "ข้าวพันธุ์พื้นเมือง"

About 16 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทำสายพันธุ์บริสุทธิ์ในข้าวพันธุ์พื้นเมืองกาฬสินธุ์โดยการวิเคราะห์รูปแบบของไอโซไซม์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานพืช, พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

Resume

Img

งานวิจัย

การตรวจค้นจีโนมข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยเพื่อหายีนต้านทานโรคเชื้อราใบไหม้ในข้าว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุรีพร เกตุงาม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, Imgนายยงยุทธ พลับจะโปะ, Imgดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายจำนอง โสมกุล, Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, อาจารย์, Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์, Imgดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวอรอุมา ตนะดุลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสิรินภา ช่วงโอภาส, อาจารย์, Imgดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาววัลยา แซ่เตียว, Imgดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, อาจารย์, Imgนายสุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว, Imgดร.ปวีณา ชื่นวาริน, อาจารย์, Imgดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, อาจารย์, Imgนันทวรรณ คณะวาปี, Imgนายกฤดิโสภณ ดวงกมล, Imgปิยะพร พันธุ์ศักดิ์, Imgวุฒิชัย กันนุฬา, Imgเสาวนี คงศรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

Researcher

ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant Moleculer Biology

Resume

Img

Researcher

นางสาว หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานพืช, พืชสมุนไพร, ผักพื้นบ้าน, ความหลากหลายทางพันธุกรรม, ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ

Resume