Search Result of "ข้าวกล้องเริ่มงอก"

About 37 results
Img
Img

งานวิจัย

กระบวนการผลิตข้าวกล้องเริ่มงอกพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋อง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

เครื่องเพาะข้าวกล้องเริ่มงอกในระดับนำร่อง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

งานวิจัย

กรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่สดจากแป้งข้าวกล้องเริ่มงอก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาการแปรรูปข้าวกล้องเริ่มงอกบรรจุกระป๋อง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายยงยุทธ พลับจะโปะ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศสาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

การประชุมวิชาการ

กรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่สดจากแป้งข้าวกล้องเริ่มงอก (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:กรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่สดจากแป้งข้าวกล้องเริ่มงอก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:International Journal of Food Engineering

หัวเรื่อง:สมบัติทางกายภาพเคมีและปริมาณกรดแกมมาอมิโนบิวทิริกของขนมกรอบพองที่ผลิตจากข้าวกล้องเริ่มงอกด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่

Img

ที่มา:กาประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม"

หัวเรื่อง:การใช้แป้งข้าวกล้องเริ่มงอกทดแทนแป้งสาลีเพื่อผลิตเค้กข้าวแช่เยือกแข็ง

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:กระบวนการผลิตข้าวกล้องเริ่มงอกพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋อง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:คุณค่าทางอาหารของคัพภะข้าวเริ่มงอก และข้าวกล้องเริ่มงอกต่อการยอมรับของผู้บริโภค

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:คุณค่าทางอาหารของคัพภะข้าวเริ่มงอก และข้าวกล้องเริ่มงอกต่อการยอมรับของผู้บริโภค

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตขนมกรอบพองจากแป้งข้าวกล้องเริ่มงอกผสมสมุนไพร

ผู้เขียน:Imgนิรันดร จันทร์ลาด

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, Imgจุฬาลักษณ์ จารุนุช

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์จากข้าวกล้องเริ่มงอกสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว

ผู้เขียน:Imgสิริธร เบญจมสุทธิกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12