Search Result of "ข้าวกล้องงอก เครื่องเพาะข้าวกล้องงอก ข้าวกล้อง"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตร แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2553

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาการผลิตข้าวกล้องงอกด้วยเครื่องเพาะแบบกึ่งอัตโนมัติ

Img

Researcher

นางสาว แก้วกานต์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว, เทคโนโลยีการอบแห้ง, เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้

Resume