Search Result of "ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์"

About 16 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ในบริเวณพื้นที่อุทานประวัติศาสตร์สุโขทัย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ในบริเวณพื้นที่อุทานประวัติศาสตร์สุโขทัย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยโดยใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับแผนที่ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์

ผู้เขียน:Imgสามารถ วงษ์ฤทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเฝ้าระวังและเตือนเหตุการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวะศึกษา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgรุจิราพร หงษ์ทอง

ประธานกรรมการ:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSuchada Wongsawat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวางแผนการจัดการทรัพยากรแร่หินปูนในจังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgนิดดา อนันต์สุวรรณชัย

ประธานกรรมการ:Imgนายชัยวัฒน์ คนจริง, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่สาหรับติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยโดยใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับแผนที่ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังและเตือนเหตุการแข่งขันรถจักรยานยนต์บนถนนหลวง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำราจนครบาลตลิ่งชัน

ผู้เขียน:Imgอรพรรณ พงศ์พงัน

ประธานกรรมการ:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSuchada Wongsawat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย เกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การอนุรักษ์พลังงาน , พลังงานทดแทน , การออกแบบทางเครื่องกล , ความร้อน

Resume

Img

Researcher

ดร. จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรน้ำ, การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ, วิศวกรรมชายฝั่ง

Resume

Img

Researcher

ดร. ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีฟิสิกส์ แผ่นดินไหว การสำรวจรอยเลื่อนมาพลัง การสำรวจปิโตเลียม

Resume