Search Result of "ข้อมูลสารสนเทศ"

About 68 results
Img

งานวิจัย

โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศข้าวเชิงลึก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียชาติ จันทโชติ, Imgนางสาวหทัยทิพย์ สามพันพวง, Imgนายพชร สวัสดิรักษ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

Img

งานวิจัย

โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศไหมเชิงลึก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียชาติ จันทโชติ, Imgนางสาวหทัยทิพย์ สามพันพวง, Imgนายพชร สวัสดิรักษ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ในบริเวณพื้นที่อุทานประวัติศาสตร์สุโขทัย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียชาติ จันทโชติ, Imgนางสาวหทัยทิพย์ สามพันพวง, Imgนายพชร สวัสดิรักษ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแปลงอ้อยเพื่อสร้างแนวทางการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย ปีที่ 3 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด 237หมู่ 2 บ้านสาวเอ้ ต. หินเหล็กไฟ อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูลจีโนมกุ้ง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลวดี สมบูรณ์วิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้ง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแปลงอ้อยเพื่อสร้างแนวทางการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย ปีที่ 2 (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้าน อบถ. (2015)

หัวหน้าโครงการ:พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgพล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Img
Img
1234