Search Result of "ข้อมูลพื้นฐาน"

About 21 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาในการผลิตมะม่วงคุณภาพ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย มก. ปี 2547

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของอ้อยพันธุ์ K95-84 (2017)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวินัย อุดขาว, อาจารย์, Imgนางดวงสมร บ้วยกียาพันธุ์, Imgนางสาวพรรณี ชื่นนคร, Imgนายพรชัย ไพบูลย์, Imgนายอภิศักดิ์ เบ้าลี, Imgศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img

ที่มา:โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส.

หัวเรื่อง:ข้อมูลพื้นฐานทางเคมีในการวิเคราะห์สารให้ความเผ็ด สารให้สีและแร่ธาตุอาหารในพริก

Img

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หัวเรื่อง:การจัดทำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

หัวเรื่อง:กลไก และการแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อสภาวะทนเค็มของพันธุ์อ้อย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาออกแบบพื้นที่ล่องแก่งหินเพิง บริเวณลำน้ำใสใหญ่ อุทยานเห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน:ImgRachen Panyatanakun, Imgนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์, ImgUamporn Teeravuttichai, Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The main objectives of this study were to investigate some background of the tourists at Hin-Perng Rafting area, Sai Yai River, Khao-Yai National Reserved Forest, some background of their tour activities, both of their experiences and the motive media brought to rafting and the opinions in area management as the basic data for landscape planning. The samples was 418 representative tourists by simple random sampling according to Krejcie and Morgan through interview schedule. Descriptive statistics were percentage and arithmetic mean. Inferential statistic for testing hypotheses was chi-square. The findings revealed that there was not so much difference gender between the tourists. The most average age was 15-25 years. Mostly of the tourist hometown are Bangkok and the central region. Majority of the respondents graduated in compulsory education. Majority occupation was private company officer. The highest income was found 33.49 percent at 10,000 baht per month. The most favourite hobby was sight seeing. Almost of the tourists associated with friends. Camping was ranked as the number one recreation. Friend was also ranked as the number one motive media for rafting. All of thirteen methods in area and visitor management were accepted by 60 percent of the respondents. Method in environmental impact affecting the area were found 86.36 percent as the most accepted method. Visitor center with permanent officer was the most needed facility. Testing hypotheses indicated that there were non-difference between gender, major occupation, and salary of the tourists with their opinions in area and visitor management. There were difference between age and highest education level with some types of facility needed. Priority recommendation were 1) Visitor center with permanent officer should be provided; 2) Adventure facility should be considered; 3) Ecosystem and environmental conservation display should be provided; 4) Sign, guard house, food and beverages service, souvenir shop, rafting facilities rent shop, nature trails, and convenient store should be provided; and 5) Type of facility with appropriate type of visitor should be considered together.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 022, Issue 2, Jul 01 - Dec 01, Page 165 - 178 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย มก. ปี 2547

หัวเรื่อง:ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาในการผลิตมะม่วงคุณภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์, Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบทางอุทกวิทยาของ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โดยวิธี SCS สำหรังภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgนิวัติชัย คัมภีร์

ประธานกรรมการ:Imgนายฉลอง เกิดพิทักษ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย สมหวัง หลีค้า

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลการเกษตร, คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร, ระบบน้ำเพื่อการเกษตร, การจัดการทางการเกษตร

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสมานกิจ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgพนิดา เลียงรัตนวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านนาโคบน กิ่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgสุชาดา ธนะเพทย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย บัณฑูร ชุนสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อาคารและสิ่งแวดล้อมเกษตร

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกเพื่อรองรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายบัณฑูร ชุนสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางวลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปฐมพงษ์ คุมพล, Imgนายสานนท์ บุญมี, Imgนายสมหวัง หลีค้า, Imgนายสมชาย หล่อมหัทธนะกุล

แหล่งทุน:กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

Img

Researcher

นาย บพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว, ระบบเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ เมคคาทรอนิกส์, เครื่องจักรกลการเกษตร

Resume

12