Search Result of "ข้อ"

About 877 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ผลงานวิจัยของมูลนิธีโครงการหลวงประจำปี 2548

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคผลิตภัณฑ์โครงการหลวง:กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:(ไม่อยู่ในหัวข้้อประชุมวิชาการ) JSPS Core University program

หัวเรื่อง:Resource conservation and management in tropical area

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สำนักประสานงานชุดโครงการ"อ้อยและน้ำตาล วช.-สกว." (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการติดเชื้อไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะในภาคตะวันตกของประเทศไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิอร รัตนภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสิริลักษณ์ จาละ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345678910...