Search Result of "ขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พึช

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม้ด จังหวัดระยอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พึช

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุมยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

Img

Researcher

นาย สุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ประชากรศาสตร์ วิจัยสังคม

Resume

Img

Researcher

ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยว, การจัดการอุทยานแห่งชาติ

Resume

Img

Researcher

ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Wildlife Ecology, Mammalogy, Wildlife Management

Resume