Search Result of "ขีดความสามารถทางการเงิน"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ผลขีดความสามารถทางการเงินของกองทุนรวม (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ เห็นสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Img
Img
Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:ผลตอบแทน ความเสี่ยง และขีดความสามารถทางการเงินของกองทุนรวมทองคำ: การศึกษาเชิงประจักษ์ในตลาดทุนไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ เห็นสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ มก.

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบขีดความสามารถทางการเงินของกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารต่างประเทศก่อนและหลังภาวะวิกฤตทางการเงิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ เห็นสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์