Search Result of "ขีดความสามารถ"

About 321 results
Img

ที่มา:โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลบางชนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวัลลภ โพธิ์สังข์, Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ

Img

ที่มา:โครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ สถาบัน ไทย-เยอรมัน

หัวเรื่อง:การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปแบบซับซ้อนสูงของยางพื้นรองเท้าแบบรูปทรงอิสระที่ทำด้วยวัสดุสองชนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบนิเวศเกษตรตามแนวพระราชดำริ"

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกพืชยนพื้นที่สูงกับระบบนิเวศเกษตร

Img

ที่มา:ศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาความยากจน

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

Img

ที่มา:ศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาความ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:ศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาความ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:ศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาความ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:ศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาความ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานการเงินการคลังของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศรายุทธ เรืองสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพและแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ ธ.ก.ส. (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

แหล่งทุน:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img

งานวิจัย

โครงการการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, Imgนางชิดชม ฮิรางะ, Imgดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง, Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, Imgดร.ประมวล ทรายทอง, Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, Imgนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, Imgนายสมชาย วงศ์สุริยศักดิ์, Imgผศ ดร นิรมิล อุตมอ่าง

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Img
12345678910...