Search Result of "ขาวดอกมะลิ 105"

About 134 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีน Pi-1 (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.เสาวลักษณ์ อัคราช, Imgนายมีชัย เซี่ยงหลิว

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

อิทธิพลของช่วงแสงต่อการพัฒนาดอกและเมล็ดของข้าวขาวดอกมะลิ 105 (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

1234567