Search Result of "ขา"

About 481 results
Img
Img

งานวิจัย

การเก็บรักษาข่าอ่อน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Asian Development Bank (ADB-PHT)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:งานประชุมวิขาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลของพืชสกุลน้อยหน่า 16 พันธุ์

Img

ที่มา:การประชุมวิขาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2552

หัวเรื่อง:การพัฒนาคุณภาพหนังโคแบบบูรณาการ

Img

ที่มา:การประชุมวิขาการครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน"

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมโดยใช้ลักษณะเพศผู้เป็นหมัน

Img

งานวิจัย

ผลของรอยโรคกีบและภาวะขากะเผลกต่อผลผลิตและสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในสุกรแม่พันธุ์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำอุปกรณ์ทดสอบวัดพลังกล้ามเนื้อขาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 (RGC 2013) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งดำเนินงานโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายอุมดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 27 แห่ง

หัวเรื่อง:การจัดการวัตถุดิบคงคลังของ โรงงานปรับปรุงคุณภาพเมล็ดข้าวโพด

12345678910...