Search Result of "ขยะเป็นพลังงาน"

About 7 results
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาพัฒนาและเผยแพร่การจัดการขยะเพื่อพลังงานสำหรับชุมชน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Img

ที่มา:กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาพัฒนาและเผยแพร่การจัดการขยะเพื่อพลังงานสำหรับชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย อรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศศิวิมล ขาวโกมล

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พลังงานทดแทน, ระบบช่วยการตัดสินใจ, การจัดการและวางแผนนโยบายทางด้านพลังานทดแทน, การออกแบบและวิเคราะห์การใช้ชีวมวลเพื่อชนบท

Resume

Img

Researcher

นาง นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย, พลังงานทดแทนจากวัสดุการเกษตรและกากของเสียชุมชน, การจัดการกากไขมันจากบ่อดักไขมัน

Resume

Img

Researcher

ดร. จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ด้านอุทกวิทยาและชลศาสตร์, ระบบภูมิสารสนเทศน์

Resume

Img

Researcher

นาย บุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พัฒนาที่ดินแบบครบวงจร

Resume