Search Result of "ขยะอินทรีย์"

About 46 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เทคนิคการหมักขยะอินทรีย์ในกล่องคอนกรีต (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, Imgนายจุลบุตร จันทร์สูรย์

แหล่งทุน:มูลนิธิชัยพัฒนา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การกำจัดขยะอินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลาย (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

ถังหมักก๊าซชีวภาพเคลื่อนที่ได้จากขยะอินทรีย์ (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

นางสาว ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วัสดุ, รังสี

Resume

Img

Researcher

นางสาว อาภรณ์ ศรีมาตร

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

Resume

Img

Researcher

นาย สมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์ประยุกต์ เกี่ยวกับ ไฟฟ้า แม่เหล็ก เกษตร เป็นต้น

Resume

Img

Researcher

ดร. ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:-การติดตามและตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อม, -เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย/การปรับปรุงคุณภาพน้ำ, -เทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมัก, -การศึกษาสารพฤกษเคมีในพืชและการสกัด

Resume

Img

Researcher

ดร. ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

นาย กีรติ มณีสาย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์, computational physics, solid state physics

Resume

123