Search Result of "ขนุนตัดแต่งสด จุลินทรีย์ก่อโรคมนุษย์ การเก็บรักษา"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ร่วมกับแคลเซียมคลอไรด์ในการยืดอายุการเก็บรักษาและลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคในขนุนตัดแต่งสด

Img

Researcher

นาย พิษณุ บุญศิริ

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:คอมพิวเตอร์

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิตา บุญศิริ

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Resume