Search Result of "ขนิษฐา บัวแก้ว"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, การประเมินสถานภาพยูโทรฟิเคชันและกำลังผลิตของแหล่งน้ำ, การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Resume

Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลดีเด่น “การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Oral Presentation” กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์) การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 (2019)

ผลงาน:อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในรอบ 50 ปี: แนวโน้มและความเสี่ยงด้านอุณหภูมิอากาศต่อทรัพยากรประมง

นักวิจัย: Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์ Imgรภัชร์ เม่งช่วย Imgขนิษฐา บัวแก้ว Imgวารินทร์ นิ้มสันติเจริญ

Doner:มหาวิทยาลัยพะเยา

Img
Img
12