Search Result of "ขนาดเม็ดอาหาร"

About 10 results
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของขนาดอนุภาคและขนาดเม็ดอาหารต่อกระบวนอัดเม็ดอาหาร สมรรถภาพการผลิต การย่อยได้ของสารอาหาร คุณภาพซาก และรอยโรคในกระเพาะอาหารในสุกร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของขนาดเม็ดอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากและลักษณะของกระเพาะในสุกรระยะเล็ก รุ่น และขุน

ผู้เขียน:ImgKosin SOOKMANEE

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอรประพันธ์ ส่งเสริม*, Imgดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของขนาดอนุภาคและขนาดเม็ดอาหารต่อกระบวนอัดเม็ดอาหาร สมรรถภาพการผลิต การย่อยได้ของสารอาหาร คุณภาพซาก และรอยโรคในกระเพาะอาหารในสุกร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของขนาดเม็ดอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากและลักษณะของกระเพาะในสุกรระยะเล็ก รุ่น และขุน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของขนาดเม็ดอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากและลักษณะของกระเพาะในสุกรระยะเล็ก รุ่น และขุน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของขนาดเม็ดอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากและลักษณะของกระเพาะในสุกรระยะเล็ก รุ่น และขุน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของขนาดอนุภาคของข้าวโพดและขนาดของเม็ดอาหารต่อกระบวนการอัดเม็ดอาหาร การย่อยได้ของโภชนะและสมรรถภาพการผลิตในสุกรอนุบาล

ผู้เขียน:ImgOrathai LINRUESEE

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พัฒนาและปรับปรุงการผลิตอาหารสัตว์โดยเฉพาะอาหารสัตว์น้ำ, การเปลี่ยนแปลงการเคมีและฟิสิกส์ของแป้งในการผลิตอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์สัตว์(สัตว์ปีก), โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว

Resume