Search Result of "ก๊าซแอลพีจี"

About 7 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:การจัดประเภทพื้นที่อันตรายตาม มาตรฐานไอพีโค้ด กรณ๊ศึกษา:หน่วยแยกไขพาราฟินของโรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอุปสงค์ก๊าซแอลพีจีในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgชนิสา โชติสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนางชวรีย์ ยาวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยวิศวกรรมความปลอดภัย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง, การป้องกันฟ้าผ่า, การประหยัดพลังงาน, ความปลอดภัยในการใช้เครื่องไฟฟ้า

Resume