Search Result of "ก๊าซขยะ"

About 14 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะตามแนวพระราชดำริ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัทมินเชนแมซีนเนอรี่ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

Img

งานวิจัย

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะตามแนวพระราชดำริ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซขยะ (1993)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัทวัสดุภัณฑ์พลาสติก จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าก๊าซขยะ (2011)

ผู้แต่ง:ImgMr.Kiatkrai Ayuwat, Associate Professor, ImgMr.Boonma Panpradist, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะตามแนวพระราชดำริ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด และ บริษัท กลุ่ม 79 จำกัด

Img

งานวิจัย

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะตามแนวพระราชดำริ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด

Img
Img

Researcher

นาย อรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ภารดี แซ่อึ้ง

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย เกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การอนุรักษ์พลังงาน , พลังงานทดแทน , การออกแบบทางเครื่องกล , ความร้อน

Resume

Img

Researcher

นาย บุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พัฒนาที่ดินแบบครบวงจร

Resume