Search Result of "ก้"

About 2928 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรไบโอติกโดยใช้เชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียกรดแลคติกและยีสต์โดยเทคนิคพื้นผิวตอบสนอง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgอัญชุลี ทองจับ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไซรัปจากสับปะรดที่มีฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์และศักยภาพการเป็นพรีไบโอติก (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การบาดเจ็บเนื่องจากกรดเปอรืรอกซีแอกซีติกของ Salmonella spp. ซึ่งดื้อต่อสารจุลชีพหลายชนิดที่แยกได้กเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยเกษตรกศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงประชากรแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี ในช่วงปี 2544-2545

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแรงจูงใจและระบบการจ่ายผลตอบแทนภาครัฐ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก

หัวเรื่อง:เทคนิคในการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากต้นกฤษณา

Img

ที่มา:บริษัท ล็อกเก็ต จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการคูปองนวัตกรรมเรื่อง แผ่นกำจัดเอทิลีนในบรรจุภัณฑ์ขนส่งเพื่อยืดอายุของสินค้าเพื่อการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ไฟโตไบโอติก

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลของสาร sangrovit ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย ของกุ้งขาวแวนนาไม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

Img

ที่มา:

หัวเรื่อง:ก

12345678910...