Search Result of "ก่อนการแข่งขัน"

About 21 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลก่อนการแข่งขันในนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลก่อนการแข่งขันในนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งประเทศไทยประจำปี 2553

ผู้เขียน:Imgวีรยา ชลานันต์

ประธานกรรมการ:Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*

กรรมการร่วม:Imgวิมลมาศ ประชากุล*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลของนักกีฬาก่อนการแข่งขัน

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลก่อนการแข่งขันในนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553. วิทยาสารกำแพงแสน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การศึกษาความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองในลักษณะของความเข้มและทิศทางช่วงก่อนการแข่งขัน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลตามสถานการณ์ก่อนการแข่งขันกับความสามารถในการยกน้ำหนักของนักกีฬายกน้ำหนักที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 23 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgสาวิตรี กลิ่นหอม

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgบรรจบ ภิรมย์คำ*

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หัวเรื่อง:แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองก่อนการแข่งขัน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความวิตกกังวลและการให้ข้อมูลย้อนกลับของคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ในนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชาย ก่อนการแข่งขัน 7 วัน 4 วัน และ 1 วัน

ผู้เขียน:Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgบรรจบ ภิรมย์คำ*

กรรมการวิชารอง:Imgนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หัวเรื่อง:แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาที่ส่งผลต่อความวิตกกังวล และความเชื่อมั่นในตนเองก่อนการแข่งขัน

Img

Researcher

ดร. สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Resume

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

คุณภาพงานวิจัยระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา (2009)

ผลงาน:การศึกษาความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเอง ในลักษณะของความเข้มและทิศทางช่วงก่อนการแข่งขัน

นักวิจัย: Imgดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์และเทโนโลยีการกีฬา

หัวเรื่อง:แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองก่อนการแข่งขัน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบต่อเนื่อง ที่มีต่อความวิตกกังวลแบบสถานการณ์ในช่วงเวลา 7 วัน 1 วัน และ 2 ชั่วโมงก่อนการแข่งขันในนักกีฬาวูซูประเภทประลองยุทธ

ผู้เขียน:Imgราชันย์ เฉลียวศิลป์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, Imgบรรจบ ภิรมย์คำ*

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเอง ในลักษณะของความเข้มและทิศทางช่วงก่อนการแข่งขัน

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 8 9 ธันวาคม 2551.

หัวเรื่อง:การศึกษาความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองในลักษณะของความเข้มและทิศทางช่วงก่อนการแข่งขัน.

12