Search Result of "ก่อนการเก็บเกี่ยว"

About 30 results
Img
Img

งานวิจัย

การเลือกเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาการเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของแคลเซียม บรรจุภัณฑ์ และแสงยูวีต่อคุณภาพของหม่อนผลสดภายหลังการเก็บเกี่ยว (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. มงคล กวางวโรภาส, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว, เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชก่อนการเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันโรคผลเน่าของทุเรียนซึ่งเกิดจากเชื้อราไฟทอพธอร่า

ผู้เขียน:ImgSakda Bannaphoomi, ImgChainarong Rattanagreetakul, Imgนายวิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล, รองศาสตราจารย์, ImgSomsith Chomenansilpe, ImgAmornrut Bhandhufalck

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The efficacy of fungicide on Phytophthora fruit rot of durian “Cv. Mon Thong” was carried out under field condition at Chanthaburi Province. Each chemical was applied only once at one month as preharvest treatment. Two experiments were carried out in May and July, 1993. After harvest, durian fruits were ripened at room temperature. Fruit rot disease was recorded at two-days interval for 5 times. The mean occurrence of the disease from two experiments revealed that all rates of RIDOMILR MZ 72 WP (metalaxyl 8% + mancozeb 64%), i.e. 144, 180 and 216 g.ai/hl, and fosetyl-Al 200 g.ai/hl gave a similar control, i.e. 20, 15, 17.5 and 22.5% infection, respectively. They were signifecantly superior to the nontreated (37.5% infection) control. In addition, it was also observed that the amount of rainfall and the distribution of raining days influenced the efficacy of the fungicides tested.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 3, Jul 94 - Sep 94, Page 348 - 354 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:The 9th National Plant Protection conference

หัวเรื่อง:การเกิดโรคปื้นดำบนผลลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.): การเกิดโรค ความสูญเสีย และการควบคุมโรคในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:โรคปื้นดำของลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.) และการควบคุมโรคในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของอายุเก็บเกี่ยวและการพรางแสงต่อการสุกไม่สม่ำเสมอของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

ผู้เขียน:Imgอนรรฆ พรรคเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณภาพเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษา และความสามารถในการให้ผลผลิตของข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวที่มีผลมาจากอายุเก็บเกี่ยว

ผู้เขียน:Imgกาญจนา ตะถา

ประธานกรรมการ:Imgจุฑามาศ ร่มแก้ว*, Imgดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเข้มข้นของธาตุอาหารในส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งระหว่างการพัฒนาของผล และผลของการใส่ปุ๋ยที่ระยะก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพผล

ผู้เขียน:Imgคมจันทร์ สรงจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgรวี เสรฐภักดี*, Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบและผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ และผลของปุ๋ยแคลเซียมที่ให้ทางใบก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพผล

ผู้เขียน:Imgประทีป อารยะกิตติพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ชีววิทยาและการก่อให้เกิดโรคของ Alternaria brassicicola สาเหตุโรคใบจุดของผักกาดกวางตุ้งและการกระตุ้นเพื่อให้ต้านทานต่อโรคก่อนการเก็บเกี่ยว

ผู้เขียน:Imgเทอดพันธ์ ธรรมรัตนพงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการห่อก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้

ผู้เขียน:Imgดำรงพล คำแหงวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสินีนาถ จริยโชติเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgJittiporn Kruenate

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การควบคุมโรคปื้นดำและผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของลองกอง (Algaia dookkoo Griff.) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.ธัญมน สังข์ศิริ

แหล่งทุน:ศูนย์นวตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12