Search Result of "กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน"

About 12 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กรุงเทพมหานคร

หัวเรื่อง:การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรุงเทพมหานคร

หัวเรื่อง:การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเยาวชน ครอบครัวและชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรุงเทพมหานคร

หัวเรื่อง:การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็ก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นางสาว สายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาระดับปฐมวัย , พัฒนาการเด็ก , พฤติกรรมเด็ก

Resume

Img

Researcher

ดร. ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวัดผลการศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาปฐมวัย, การจัดประสบการณ์ หลักสูตร, การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้, วิทย์คณิตสำหรับเด็กปฐม

Resume