Search Result of "กิจกรรมทางกาย"

About 116 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การวางแผนจัดกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Atchara Purakum, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา: คณะพลศึกษา ครั้งที่ 5 เรื่อง กิจกรรมทางกาย กีฬา นันทนาการ สำหรับบุคคลพิเศษ

หัวเรื่อง:การพัฒนาสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสำหรับนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมทางกายทีมีต่อความพึงพอใจในชีวิตและความรู้สึกด้านบวก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Appalachian State University ,North Carolina, USA.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.เกษม นครเขตต์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
123456