Search Result of "กำลังคน"

About 105 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับการเิปิดเสรีประชาคมอาเซียน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรยศ ละม้ายศรี, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอังศุธร เถื่อนนาดี, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับการเิปิดเสรีประชาคมอาเซียน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรยศ ละม้ายศรี, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอังศุธร เถื่อนนาดี, อาจารย์

Img

ที่มา:บริษัทโฟร์ บิซิเนท จำกัด

หัวเรื่อง:การฝึกอบรมความรู้คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงานสำหรับผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสมคิด สันตะจิตโต

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่อมาตรการถ่ายโอนกำลังคนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ผู้เขียน:Imgทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษามาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาข้าราชการกระทรวงพาณิชย์

ผู้เขียน:Imgชุติมาศ มนูรัตนปกรณ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสังเวียน จันทร์ทองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอมรทิพย์ วงศ์กัลยานุช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรยศ ละม้ายศรี, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอังศุธร เถื่อนนาดี, อาจารย์

Img

ที่มา:บริษัท แอลแคนนิคเอสยาม จำกัด

หัวเรื่อง:การพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรม : การสอนงานด้วย On-the-Job-Training ระยะที่ 2

123456