Search Result of "กาศิ งามกมลรัตน์"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Bright Managerment Consulting Co.,Ltd.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาคารยั่งยืน การประหยัดพลังงานในอาคาร คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในการอาคาร การประเมินวัฏจักรชีวิต

Resume

Img

Researcher

ดร. สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Innovation Processes, Design Management, Alternative Materials, Sustainable Architecture & Design, Upcycling

Resume