Search Result of "การไหวสะเทือนของชั้นดิน"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:กรมทรัพยากรธรณี

หัวเรื่อง:การตรวจวัดการตอบสนองการไหวสะเทือนของชั้นดินโดยวิธี Microtremor ในพื้นที่จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และสุโขทัย (กลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์และกลุ่มรอยเลื่อนปัว)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีฟิสิกส์ แผ่นดินไหว การสำรวจรอยเลื่อนมาพลัง การสำรวจปิโตเลียม

Resume