Search Result of "การไหลซึม"

About 45 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาระบบกำแพงกั้นน้ำแบบปักลงดินเพื่อป้องกันการไหลซึมของน้ำ (Water Stop Panel) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การไหลซึมของพันธะอย่างหลวมในแบบจำลองไอซิงสปินกลาส (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนพฤทธิ์ จินันทุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การไหลซึมของพัทธะแข็งเกร็งในแบบจำลองไอซิงส์ปินกลาสสองมิติ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนพฤทธิ์ จินันทุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

เงื่อนไขขอบเขตเปิดความถี่สูงของสมการการไหลซึมแบบชั่วขณะ (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การเกิดร่องน้ำเนื่องจากการกัดเซาะด้วยการไหลซึมแบบสามมิติ (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อสร้างแบบจำลองการไหลซึม สำหรับเขื่อนที่มีฐานรากเป็นหินผุ กรณีศึกษา เขื่อนดินปิดช่องเขาขาด หมายเลข 4 เขื่อนสิริกิติ์

ผู้เขียน:Imgคมจักร กลิ่นภักดี

ประธานกรรมการ:ImgSuttisak Soralump

กรรมการร่วม:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, Imgนพดล เพียรเวช, Imgสุริยน เปรมปราโมทย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเกิดร่องน้ำเนื่องจากการกัดเซาะด้วยการไหลซึมแบบสามมิติ

ผู้เขียน:Imgพีรพล แก้วนนท์

ประธานกรรมการ:Imgวรรณดี ไทยสยาม

กรรมการร่วม:Imgดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การเกิดร่องน้ำเนื่องจากการกัดเซาะด้วยการไหลซึมแบบสามมิติ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์แบบจำลองการไหลซึมสำหรับการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงจากการตรวจสภาพเขื่อนคอนกรีตบดอัดโดยสายตาในการเก็บน้ำช่วงต้น กรณีศึกษา : เขื่อนขุนด่านปราการชล

ผู้เขียน:Imgณัฐวุธ อินมาลา

ประธานกรรมการ:ImgSuttisak Soralump

กรรมการร่วม:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย บรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการระบบระบายน้ำและระบบส่งน้ำ, วิศวกรรมความมั่นคงของมนุษย์

Resume

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2551

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการนำน้ำกับความหนาแน่นรวมของดินที่ใช้ปลูกข้าวในพี้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่

Img

การประชุมวิชาการ

Investigation of high-seepage zones in slopes using the Groundwater Aeration Sound (GAS) survey technique in Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

123