Search Result of "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค"

About 181 results
Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:งานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, Imgดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมโครงการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ จาก 33 เควี เป็น 22 เควี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวุฒิชัย กปิลกาญจน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:โครงการออกแบบเครื่องมือสำรวจการรับรู้แบรนดื กฟภ. ประจำปี 2555

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเหมาะสมในการเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้จาก 33 เควี เป็น 22 เควี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:การพัฒนาต้นแบบ Smart Meter สำหรับระบบ Advanced Metering Infrastructure (AMI)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:โครงการออกแบบแผนการสื่อสารแบบประสมประสานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2554

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์

Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบการเชื่อมต่อระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากพลังงานลม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
12345678910