Search Result of "การให้เช่าที่พักระยะสั้น"

About 7 results
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:กฎหมายธุรกิจ, กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Resume

Img

Researcher

นางสาว พรทิวา วิจิตรโกเมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:กฎหมายธุรกิจ, ภาษีอากร, ทรัพย์สินทางปัญญา

Resume

Img

Researcher

ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume