Search Result of "การใช้ประโยชน์"

About 2794 results
Img
Img

งานวิจัย

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ไม้ตะกู (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:งบประมาณมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img

งานวิจัย

ศึกษาการใช้ประโยชน์จากเมล็ดมะขาม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางประภาศรี สิงหรัตน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การใช้ประโยชน์จากน้ำมันปาล์มในด้านอาหาร (2003)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

พันธุศาสตร์ของยีสต์และแนวทางการใช้ประโยชน์ (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Savitree Limtong, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากลไกการผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรไทย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธนพล ไชยแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

แนวทางการใช้ประโยชน์ถั่วแลบแลบในสภาพดินลูกรัง (2011)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปกากะญอ ประเพณี ความเชื่อ การใช้ประโยชน์ที่ดิน (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Apichart Pattaratuma, Professor,

วารสาร:

12345678910...