Search Result of "การแยกด้วยเมมเบรน"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกรดกลูโคนิกจากกากสับปะรดโดยใช้กระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์การหมัก และการแยกด้วยเมมเบรน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัยประเภทสมทบเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการแยกบิวทานอลจากน้ำหมักโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายร่วมกับการแยกด้วยเมมเบรน

ผู้เขียน:Imgปรียชาติ จันทโชติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSinsupha Chuichulcherm, Imgรวิพิมพ์ ฉวีสุข

กรรมการวิชารอง:Imgเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ชีวเคมีพืช, เอนไซม์วิทยา, ชีววิทยาระดับโมเลกุล

Resume