Search Result of "การแพร่กระจาย"

About 484 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาการแพร่กระจายของปลาครอบครัว Labridae บริเวณหมู่เกาะในทะเลอันดามันตอนเหนือ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การแพร่กระจายของมวนน้ำ (Nepomorpha) ในเขตภูเขาภาคกลางของประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ชนิดและการแพร่กระจายของแมลงวันเบียนในปลวก สกุล Macrotermes (Termitidae: Macrotermitinae) (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายร้อยโท นกน้อย

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การแพร่กระจายตัวและการประเมินความอันตรายของสารหนูในน้ำใต้ดิน จังหวัดระยอง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910...