Search Result of "การแพทย์"

About 339 results
Img

ที่มา:วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หัวเรื่อง:การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเมธานอลของผลมะขามป้อมจากแหล่งเพาะปลูกในประเทศไทยเพื่อคัดเลือกมาใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร

Img

ที่มา:วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการชักนำรากหนอนตายหยาก (Stemona collinsae Craib) ในสภาพปลอดเชื้อและการนำต้นออกปลูก

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

สภาวะอุตสาหกรรมยาและการแพทย์ในประเทศไทย (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.SIRANG KLANKAMSORN, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:สภาพของโรงเรือนอนุบาลต่อการขยายพันธุ์กวาวเครือขาวจากต้นตอที่ปลูกด้วยเมล็ดและจากป่า

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ

Img

ที่มา:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก (Journal of Alternative Medicine Bureau.)

หัวเรื่อง:การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด และน้ำมันหอมระเหยจากใบพลูในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในห้องน้ำสาธารณะ

Img

ที่มา:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การศึกษาการปลูกกวาวเครือขาวพันธุ์ SAROI 1 ให้ได้ผลผลิตสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ

Img

ที่มา:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:ระบบการปลูกกวาวเครือขาวเพื่อผลิตต้นตอ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางภาณี (ซ้ำ) ทองพำนัก (เตมีศักดิ์)

Img

ที่มา:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การคัดเลือกพันธุ์กวาวเครือขาวที่เกิดจากการผสมข้ามโดยธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypo thyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทยปีพ.ศ.2548 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ congenital hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปี พ.ศ.2553

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2551 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD_2551)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุชาดา กรุณา, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2551 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD_2551)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุชาดา กรุณา, อาจารย์

Img

ที่มา:สาธารณสุขการแพทย์

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของกลุ่มยาอาร์ทีมิซินินต่อสถานะเชิงพังงานของไมโตคอนเดรียในเซลล์มะเร็งชนิดที่ไวและดื้อต่อยาแบบหลายขนาน

12345678910...