Search Result of "การแปรรูปข้าว"

About 38 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการแปรรูปข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบสู่ระดับอุตสาหกรรม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม

แหล่งทุน:วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชา ข้าวก่ำ (ข้าวลืมผัว)

Img

งานวิจัย

ศึกษาการแปรรูปข้าวกล้องเริ่มงอกบรรจุกระป๋อง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายยงยุทธ พลับจะโปะ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศสาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การแปรรูปข้าวมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย (2019)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sirichai Songsermpong, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การแปรรูปข้าวสำหรับผลิตโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปโดยใช้ twin screw extruder (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

แหล่งทุน:บริษัท อายิโน๊ะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าสินค้าแปรรูปข้าวด้วยคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารคุณค่าสูง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:งบประมาณกลุ่มจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ปีพ.ศ.2559

Img

ที่มา:วารสารเกษตร มช.

หัวเรื่อง:การพัฒนาออนโทโลยี เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปข้าว

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาออนโทโลยีเพื่อการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปข้าว

ผู้เขียน:Imgโรสริน อัคนิจ

ประธานกรรมการ:ImgThanit Duthpongsiriporn

กรรมการร่วม:Imgอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, Imgดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารเกษตร มช.

หัวเรื่อง:การพัฒนาออนโทโลยี เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปข้าว

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาออนโทโลยี เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวเม่าเพื่อยกระดับภูมิปัญญาไทยในการแปรรูปข้าวเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสยุมพร รัตนพันธ์, อาจารย์, Imgนายธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์, อาจารย์

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ข้าวสีนิล (พันธุ์ข้าว, แปรรูป)

วิทยากร:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง

ทีมงานผลิตรายการ:Imgคมนัยน์ ซัมเนอร์, Imgพนม เกลี้ยงกลม

พิธีกร:Imgนายนรวัฒน์ แกก้องกิติ์

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ข้าวสีนิล (พันธุ์ข้าว, แปรรูป)
Description: ข้าวเจ้าหอมนิล(เบอร์ 3) มีลักษณะเมล็ดเรียวยาว สีม่วง ให้ผลผลิตสูง ปลูกง่าย และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีโปรตีน 12.56% มากกว่าข้าวหอมมะลิ เท่าตัว ซึ่งข้าวเจ้าหอมนิลนั้น ยังนำไปแปรรูปอาหารได้อย่างหลากหลาย อาทิ น้ำนมข้าว ขนมเค้ก คุกกี้ หากผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร โทร. 0 3428 2433 - 4 (ผู้สนใจสำเนารายการเกษตรศาสตร์นำไทย ติดต่อได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทร.02-561-1474 ) Name{ วิทยากร: รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ภาควิชา พืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; วิทยากร: ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, ผู้อำนวยการห้องปฎิบัติการ ดีเอ็มเอเทคโนโลยี มก; พิธีกร: นรวัฒน์ แกก้องกิติ์; ทีมงานผลิตรายการ: นรวัฒน์ แกก้องกิติ์; คมนัยน์ ซัมเนอร์; พนม เกลี้ยงกลม; }
Tags:
Category: Education

VideoID: 0gGYGO7euXg
Updated: 2013-01-11T04:11:28.000Z
Duration: 1614 seconds


Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การสร้างเครื่องผลิตและการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเม่าเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสยุมพร รัตนพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ข้าวกรอบแม่คะนิ้ง(แปรรูป)

วิทยากร:Imgพยอม อัตถวิบูลย์กุล

ทีมงานผลิตรายการ:Imgคมนัยน์ ซัมเนอร์, Imgวินัย วิริยะฐานะกุล, Imgพนม เกลี้ยงกลม

พิธีกร:Imgนายนรวัฒน์ แกก้องกิติ์

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ข้าวกรอบแม่คะนิ้ง(แปรรูป)
Description: ข้าวกล้องเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารสูง สามารถนำมาแปรรูปเป็น ข้าวกรอบแม่คะนิ้ง และยังเพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าวกล้องซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการประกอบอาชีพ สอบถามข้อมูลได้ที่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 0 2942 8629 - 35 (ผู้สนใจสำเนารายการเกษตรศาสตร์นำไทย ติดต่อได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทร.02-561-1474 ) Name{ วิทยากร: คุณพยอม อัตถวิบูลย์กุล, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; พิธีกร: นรวัฒน์ แกก้องกิติ์; ทีมงานผลิตรายการ : คมนัยน์ ซัมเนอร์; นรวัฒน์ แกก้องกิติ์; วินัย วิริยะฐานะกุล; พนม เกลี้ยงกลม; }
Tags:
Category: Education

VideoID: bw4yDXnQpE0
Updated: 2013-01-11T04:13:01.000Z
Duration: 524 seconds


Img

ที่มา:บริษัท อายิโน๊ะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:การแปรรูปข้าวสำหรับผลิตโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปโดยใช้ twin screw extruder

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

Img

ที่มา:โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส.

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋นและข้าวเม่า

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, Imgนางบุญมา นิยมวิทย์, Imgดร.ศันสนีย์ อุดมระติ

12